Tvorba marketingových plánů

Navrhneme Vám efektivní a nákladově optimalizovaný marketingový plán, založený na průzkumu trhu a auditu stávajícího stavu

 

Etapy tvorby marketingového plánu

Analýza současné marketingové situace: Jedná se o prvotní úkol seznámit se s reálnou situací podniku, chováním konkurence, legislativou apod. Vhodný nástroj pro zjištění marketingové situace je marketingový výzkum a analýza marketingové politiky firmy. Pro zjištění stavu je možné aplikovat situační analýzu (trh, firma, lidé, finance ...). 

Marketingový výzkum: analyzuje marketingovou situaci a získává tím cenné podklady pro tvorbu budoucího marketingového plánu. především má poskytnout odpovědi o situaci na trhu, o chování zákazníků, jejich přáních a potřebách. Poskytuje závěry a doporučení pro management podniku a ty jsou podkladem pro rozhodnutí o marketingovém plánu. Výzkum pozůstává z analýzy současné marketingové politiky, vnější a vnitřní situační analýzy, SWOT, Bostonské matice.

Formulování cílůhlavní dlouhodobý cíl maximalizaci zisku. Naplňování tohoto hlavního cíle je podmíněno volbou a realizací mnoha dalších cílů. Firma si musí vytvořit určitou kombinaci cílů usilujících například o zvýšení rentability, tržního podílu nebo snížení rizika. 

Marketingová strategie je výchozí část marketingového plánu. Při dělení marketingového plánování na strategickou, taktickou a operativní část patří marketingová strategie do oblasti strategického marketingového plánování. Jinou strategii zvolíme jako vůdčí firmu na trhu a jinou, pokud bude naše firma obklopena konkurencí a bude bojovat o udržení životaschopnosti. Odlišné strategie volí firma i v rámci fází životního cyklu produktu. Několikaletá tržní situace většiny odvětví je charakteristická jasnou převahou nabídky nad poptávkou, tvrdou konkurencí a poměrně značně homogenními produkty. Úkolem firmy je zaujmout zákazníka a přesvědčit ho ke koupi svého produktu. 

Segmentace trhu je daná rozdílností zákazníků působících na trhu, množství zákazníků, nákupní požadavky a jejich kupní síla. Pro realizaci a vysoký účinek marketingové strategie je vhodné zaměřit se pouze na určitý segment na trhu. Geografické, demografickáekonomická a psychologické kriteria je nutno aplikovat pro správnou segmentaci.

Prováděcí plán pozůstává ze stanovování rozpočtů a následného kontrolního systému. Je zvolena kombinace marketingových nástrojů vedoucí k jejímu naplnění, čtyř P: výrobek, cena, místo, propagace. 

Rozpočet obsahují projekci výkazu zisků a ztrát, výši očekávaných tržeb a očekávané náklady (výrobní, distribuční, marketingové)

Kontrola - před realizací je nutné naplánovat i systém kontroly plnění tohoto plánu, jak je dosahováno stanovených cílů, respektive marketingové strategie a nalézt oblasti, ve kterých předem stanovených cílů dosahováno není, odpovědné osoby za provádění kontroly, kontrolní termíny, případně kontrolní intervaly a objekt kontroly.

 

Zvolení médiamixu

Marketingový pracovník, který zná marketingové cíle firmy, svůj rozpočet a má určenou strategii pro oslovení, musí vybrat správné reklamní médium. Pro takovou správnou volbu je nutné znát své potencionální zákazníky, kteří přicházejí s daným médiem do kontaktu. Základní druhy médií, jejich výhody a omezení jsou zobrazené v tabulce:

 

MÉDIUM   VÝHODY   OMEZENÍ
Noviny   Flexibilita, včasnost, pokrytí místního trhu, široce přijímané, vysoká věrohodnost   Nízká životnost, špatná kvalita reprodukce, malá šance na předání média dalším čtenářům
Televize  

Dobré pokrytí hromadného trhu, nízké náklady na jednoho zasaženého spotřebitele, kombinuje vizuální, zvukové a pohybové prvky, smyslově přitažlivá

 

Vysoké absolutní náklady, vysoké zahlcení cizí reklamou, pomíjivá expozice, nižší selektivita v oblasti publika 

Rádio  

Dobře přijímáno na lokálním trhu, vysoká geografická a demografická selektivita, nízké náklady 

 

Pouze zvuková prezentace, nízká pozornost (médium poslouchané „na půl ucha“), pomíjivá expozice, roztříštěné publikum

Časopisy   Vysoká geografická a demografická selektivita, důvěryhodnost a prestiž, vysoká kvalita reprodukce, dlouhá životnost, dobrá šance, že bude médium předáno dalším čtenářům   Dlouhá doba od zakoupení reklamy po realizaci, vysoké náklady, určitá míra zbytečné cirkulace, nulová garance pozice
Direct mail   Adresné a konkrétní oslovení, vysoká účinnost, pravidelnost, geografické, přesné zacílení   Image nevyžádané pošty
Outdoorová reklama (venkovní reklama)   Flexibilita, opakovaná expozice, nízké náklady, nízká konkurence mezi sděleními, dobrá selektivita ohledně positioningu   Nulová selektivita v oblasti publika, omezuje kreativitu
Internet   Malé, demograficky nerovnoměrně rozvrstvené publikum, poměrně nízký účinek, publikum kontroluje expozici   Malé, demograficky nerovnoměrně rozvrstvené publikum, poměrně nízký účinek, publikum kontroluje expozici

 

 

 

 

 

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ ?

Pokud Vás zajímá toto téma a rádi by jste se dozvěděli více, kontaktujte nás:

   Email   

Nebo si rezervujte schůzku:

Schůzka 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: